98/3/18 بود که تصمیم گرفتم از کارها و اعمالم مراقبه کنم.

به مدت یک هفته انجامش دادم.

هفته دومش ولی ... 

ولی بله. کم کاری و غفلت کردم ... .

اما خداروشکر که الان می تونم ادامه بدم.

الحمدلله... .

از همین چهارشنبه تا جمعه ، هفته دوم مراقبه ام باشه خوبه.

ان شاء... .