یاابن الحسن ...

تمام عمر خطا کردم و عطا کردی

چه ها ز بنده ی خود دیدی و چه ها کردی

من از تو جانب دوزخ فرار می کردم

تو لحظه لحظه مرا سوی خود صدا کردی

تو با تمام بزرگی ز بس کریم هستی

مرا از کودکی ام با خود آشنا کردی

هزار مرتبه دیدی که توبه بشکستم

دوباره روی من باب توبه وا کردی