به نظر من حال ماه رمضون تو نماز ظهر و عصر جماعتش تو مسجد خوندن و بعد جلوی باد کولر مسجد نشستن و گوش دادن به حرفای حاج آقای مسجده!

انصافا قبول دارید؟!

یه چیزایی تو ذهنم واقعا از ماه رمضون امسال می مونه ...

اون نماز جماعت هایی که بچه ها داخل حیاط خوابگاه موکت می انداختن.

اون یه ربع به اذون تواشیح اسماءالحسنی گذاشتن ها.

اون جامهری رو با مهر هاش از داخل نمازخونه برداشتن ها و تو حیاط رو صندلی گذاشتن ها!

اون تنظیم میکرفون های علیرضا فرحـ....

اون نسیم خنکی که حین نماز جماعت مغرب تو حیاط بهت می خورد!

اون دمنوش زرد رنگ های (علیرضا مشهدیـ...).

اون بعضی وقتا نماز شب خوندنا!

اون متاسفانه بعضی وقتا نماز شب نخوندنا!

و ... .خاطرات ماه مبارک رمضان 1398.